Impressum

podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 1:  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Poskytovatelem služby ve smyslu § 2 písm. d) zákona o některých službách informační společnosti je společnost STEINBAUER LECHNER s.r.o., se sídlem Sosní 824/25, 373 73 Lišov, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. C 1996, IČO: 47239042, zastoupená Ing. Antonínem Steinbauerem, jednatelem (dále jen „Společnost“).
 • Na internetové adrese steinbauer-lechner.com/cs se nacházejí webové stránky Společnosti (dále jen „webové stránky“).
  Kontaktní osobou ve věci webových stránek Společnosti je Ing. Tereza Steinbauerová, tel.: 387 011 317, e-mail: tereza@steinbauer-lechner.cz .

 Článek 2:  PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ A OCHRANA DAT

 • Užívání webových stránek je přípustné výhradně podle podmínek uvedených v tomto dokumentu.
 • Společnost poskytuje na webových stránkách informace a dokumentaci ke čtení nebo ke stažení. Užívání informací a dokumentace poskytovaných na webových stránkách podléhá podmínkám uvedeným v tomto dokumentu.
 • Společnost uděluje uživateli nevýhradní a nepřenosné právo na užívání informací a dokumentace přenechaných prostřednictvím webových stránek v rozsahu, který odpovídá účelu zamýšlenému Společností při jejich poskytování a přenechávání. Informace ani dokumentaci nesmí uživatel prodávat nebo pronajímat třetím osobám ani z nich vyjímat jejich jednotlivé části.
 • Informace, dokumentace i ostatní obsah webových stránek jsou chráněny autorským zákonem a dalšími příslušnými závaznými platnými právními předpisy. Uživatel je povinen tuto právní ochranu respektovat. Odstraňovat značky a záznamy o autorských právech je bez výjimky zakázáno.
 • Společnost prostřednictvím webových stránek nezpracovává žádné osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, s výjimkou případů, kdy Společnosti tato data uživatel poskytuje dobrovolně (např. pro účely kontaktu se společností prostřednictvím webových stránek).

 V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů má subjekt údajů tato práva:

 • Právo na přístup k Osobním údajům, což znamená, že si může kdykoliv požádat o potvrzení, zda Osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také má právo získat kopii svých osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může být požadována přiměřená úhrada administrativních nákladů.
 • Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že je možné požádat o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
 • Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Osobní údaje musí být vymazány pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, je odvolán souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování je vznesena námitka proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování zpracování je protiprávní nebo to ukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud je popírána přesnost Osobních údajů, zpracování je protiprávní, ale místo výmazu je požadováno jejich zpracování pouze omezit, Osobní údaje již smluvní strana nepotřebuje pro účely zpracování, nebo pokud byla vznesena námitka proti zpracování, může mít druhá smluvní strana Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
 • Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že subjekt údajů má právo získat své Osobní údaje, které poskytl druhé smluvní straně se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, aby tyto údaje byly předány jinému správci.
 • Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená možnost podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování Osobních údajů.

Veškerá práva, stanovená předchozím odstavcem, je možné uplatnit písemnou formou doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla smluvní strany.

Článek 3: DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

 • Společnosti náleží veškerá práva duševního vlastnictví na tuto internetovou stránku a její obsah.
  Licence ke značkám, včetně log, sloganů a názvů produktů patřících Společnosti se neposkytují.
 • Informace, dokumentace ani ostatní obsah webových stránek nesmějí být rozmnožovány, prodávány, pronajímány nebo jakýmkoli jiným způsobem zužitkovávány bez předchozího písemného souhlasu Společnosti. Kromě užívacích práv vymezených v článku 2 tohoto dokumentu nejsou uživateli vyhrazena žádná další práva jakéhokoli druhu, zejména právo k názvu Společnosti a průmyslovým ochranným právům.
 • Kopírování webových stránek je možné pouze pro osobní účely. Uživatel je vždy povinen kopírování opatřit odkazem: „zdroj: steinbauer-lechner.com/cs“.
 • Společnost přenechává informace a dokumentaci na webových stránkách uživateli bezplatně. Odpovědnost Společnosti za věcné a právní vady informací, dokumentace i dalšího obsahu webových stránek je vyloučena, a to z hlediska jejich aktuálnosti, správnosti, úplnosti i bezchybnosti. Informace na webových stránkách mohou obsahovat obecné technické popisy produktů, které v konkrétním případě nemusí být vždy platné a mají význam pouze pro základní seznámení se s produktem.
 • Společnost si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění upravovat, měnit, doplňovat či mazat části webových stránek, Společnost je oprávněna provoz webových stránek kdykoli částečně nebo zcela zastavit.
 • Webové stránky mohou obsahovat odkazy (hyperlinky) na webové stránky třetích osob. Společnost není odpovědná za obsahy těchto webových stránek třetích osob, Společnost informace na nich nekontroluje ani nenese odpovědnost za jejich obsah.
  Tyto webové stránky třetích osob uživatel užívá na vlastní riziko.

 Článek 4: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Společnost neodpovídá za jakékoli výpadky internetu a veřejných datových sítí, které mohou omezit či znemožnit užívání jejich webových stránek.
 • Jestliže se některé ustanovení tohoto dokumentu stane neplatným nebo neúčinným, není tím dotčena platnost ani účinnost ostatních ustanovení tohoto dokumentu ani platnost a účinnost tohoto dokumentu jako celku.
 • Tento dokument se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy České republiky, V případě vzniku sporu vyplývajícího z užívání webových stránek je místně, věcně a funkčně příslušný soud se sídlem v České republice.